Podľa § 63 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, exekúciu možno vykonať len týmito spôsobmi:

 

(1) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
- zrážkami zo mzdy a iných príjmov
- prikázaním pohľadávky
- predajom hnuteľných vecí
- predajom cenných papierov
- predajom nehnuteľnosti
- predajom podniku
- príkazom na zadržanie vodičského preukazu
(2) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
- vyprataním
- odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
- rozdelením spoločnej veci
- uskutočnením prác a výkonov
16,50 EUR vo forme kolku priloženého k návrhu na vykonanie exekúcie s výnimkou konaní, ktoré sú oslobodené od tohto poplatku ako napríklad výživné, náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci a ďalšie....

Podľa § 41 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,

 

 

(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
 
(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade