Slovak
Z powodu zmian w przepisach w zakresie postępowań egzekucyjnych, w szczególności procedury podczas składania wniosku o wykonanie egzekucji ze skutkiem od 1.4.2017 informuję Państwo, że postępowania, które wszczęto egzekucyjnie do 31.3.2017, będą prowadzone w sensie przepisów skutecznych do 31.3.2017.
 
Od 1.4.2017 nie można już wniosek o wykonanie egzekucji skierować bezpośrednio do wybranego komornika.
 
Wniosek o wykonanie egzekucji należy skierować bezpośrednio do sądu egzekucyjnego, a więc do Sądu Rejonowego Banská Bystrica, i to za pośrednictwem środków elektronicznych do skrytki elektronicznej sądu, za pośrednictwem kwestionariusza elektronicznego.
V przypadku, kiedy wierzyciela / powoda reprezentuje polski zastępca prawny, ten zastępca prawny zgodnie z § 30 i następnych ustawy nr 586/2003 Dz.U. o adwokatach, musi w Republice Słowackiej reprezentować wierzyciela na przykład, jako wizytujący euro adwokat. Sądy słowackie nie akceptują zastępstwo powoda – wierzyciela bezpośrednio przez polskiego zastępcę prawnego.
W przypadku, kiedy polski podmiot zdecyduje się złożyć wniosek o postępowanie egzekucyjne w Republice Słowackiej, kontaktuje adwokata słowackiego (lista mówiących po polsku adwokatów na: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie/proxy/list/list/formular/filter/button/filter/event), który zabezpieczy Państwu złożenie wniosku, ewentualnie wynegocjuje zastępstwo tak, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi również dla celów zastępstwa klienta zagranicznego w Republice Słowackiej. Komornik sądowy nie posiada w tym celu pełnomocnictwo.
 
Dziękuję za zrozumienie.

www.sudny-exekutor.eu


Podľa § 63 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, exekúciu možno vykonať len týmito spôsobmi:

 

(1) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
- zrážkami zo mzdy a iných príjmov
- prikázaním pohľadávky
- predajom hnuteľných vecí
- predajom cenných papierov
- predajom nehnuteľnosti
- predajom podniku
- príkazom na zadržanie vodičského preukazu
(2) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
- vyprataním
- odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
- rozdelením spoločnej veci
- uskutočnením prác a výkonov
16,50 EUR vo forme kolku priloženého k návrhu na vykonanie exekúcie s výnimkou konaní, ktoré sú oslobodené od tohto poplatku ako napríklad výživné, náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci a ďalšie....

Podľa § 41 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,

 

 

(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
 
(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade