Slovak
Potrebujete podať návrh na vykonanie exekúcie, ale nemáte čas na zdĺhavé riešenie? Pomôžeme vám. Oprávnená osoba môže návrh na vykonanie exekúcie podať aj  prostredníctvom nášho exekútorského úradu. Stačí zaslať žiadosť na e-mailovú adresu exekutor@sudny-exekutor.eu a zariadime to za vás.
 
Aké informácie budeme potrebovať?
 
 1.      Kontaktné informácie oprávneného žiadateľa
  • Pokiaľ ste fyzická osoba uveďte prosím v žiadosti vaše meno, priezvisko, dátum narodenia,   telefónne číslo a e-mail. Ak sa jedná o výživné, budeme potrebovať aj kontaktné údaje zákonného zástupcu maloletého dieťaťa.
  • V prípade, že zastupujete právnickú osobu v žiadosti uveďte názov alebo obchodné meno spoločnosti, adresu sídla, IČO a kontaktné údaje zodpovednej  osoby. Stačí email alebo tel. číslo.

 

 2.      Kontaktné informácie povinného/povinných:
  • Ak ide o fyzickú osobu budeme potrebovať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia a nejaký kontakt, najlepšie telefónne číslo alebo e-mail, ak ich poznáte.
  • Ak je povinným právnická osoba napíšte nám jej názov alebo obchodné meno, adresu sídla a IČO.

 

 3.      Presnú výšku vymáhanej pohľadávky, prípadne aj rozpis úhrad, ak už došlo k úhrade.
 
 4.      Pri opakovanom plnení (výživné) určiť dátum, odkedy sa má plnenie vymáhať.
 
 5.      Číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré budú poukázané vymožené peňažné prostriedky.
 
Čo k žiadosti o podanie návrhu treba pripojiť?
 
Sken právoplatného a vykonateľného exekučného titulu (súdneho rozhodnutia), ktorého pravosť preukážete dodatočne pri osobnom podaní alebo konverziu exekučného titulu, kedy nie je potrebné dostaviť sa do kancelárie osobne .V prípade, že exekučný titul máte kvalifikovaný už v elektronickej podobe, budeme ho potrebovať vo formáte, v akom Vám bol exekučný titul doručený. Ostatné prílohy (napr. plnomocenstvo – v prípade, ak nekonáte vo vlastnom mene) prikladáte podľa povahy podania.
 
Čo bude nasledovať a koľko to bude stáť?
 
Po obdržaní vašej žiadosti a skontrolovaní kompletnosti údajov, pripravíme podanie; ak to bude potrebné, dohodneme si stretnutie, kde vyriešime všetky ďalšie náležitosti alebo urobíme podanie aj bez vašej prítomnosti.
 
Čo sa týka našej odmeny, určuje ju zákon. Podanie návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora sa riadi podľa ustanovení § 17 a 25 platnej vyhlášky č. 68/2017 Z.z. Sumy sú nasledovné:
 
  • Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie 16,50 € + DPH.
  • Náhrada za konverziu dokumentov vo výške 0,10 € + DPH za každú naskenovanú stranu.
  • Náhrada za konverziu dokumentov vo výške 0,50 € + DPH za každý dokument.
 
Ohľadne spôsobu úhrady poplatku Vás budeme informovať po pripravení podania.

www.sudny-exekutor.eu


Podľa § 63 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, exekúciu možno vykonať len týmito spôsobmi:

 

(1) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
- zrážkami zo mzdy a iných príjmov
- prikázaním pohľadávky
- predajom hnuteľných vecí
- predajom cenných papierov
- predajom nehnuteľnosti
- predajom podniku
- príkazom na zadržanie vodičského preukazu
(2) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
- vyprataním
- odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
- rozdelením spoločnej veci
- uskutočnením prác a výkonov
16,50 EUR vo forme kolku priloženého k návrhu na vykonanie exekúcie s výnimkou konaní, ktoré sú oslobodené od tohto poplatku ako napríklad výživné, náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci a ďalšie....

Podľa § 41 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,

 

 

(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
 
(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade