Oznamujeme, že z technických dôvodov od 23.11.2016 do 24.11.2016 nebolo možné prijímať e-maily do e-mailovej schránky Exekútorského úradu Považská Bystrica, JUDr. Andrea Nemčíková a rovnako aj odosielať. V prípade ak ste v tomto období odoslali do našej e-mailovej schránky e-mail, a ešte ste nedoslali odpoveď, prosíme Vás o opätovné zaslanie.
Za vzniknúté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
 
 

Súdny exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len:

 

 • Ústavou Slovenskej republiky
 • ústavnými zákonmi
 • medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky
 • zákonmi
 • inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie
 • rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní
 

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku a len na základe exekučného titulu.

 

Exekúciu možno začať na základe Návrhu na vykonanie exekúcie, z ktorého musí byť zjavné:

 

 • ktorému exekútorovi je určený
 • kto ho robí
 • ktorej veci sa týka
 • čo sleduje
 • musí byť podpísaný a datovaný
 • ďalej musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve (pri fyzickej osobe), názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo (pri právnickej osobe, ak je jej pridelené), presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva

 

Podanie návrhu v zmysle Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch podlieha poplatkovej povinnosti 16,50 EUR.

www.sudny-exekutor.eu


Podľa § 63 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, exekúciu možno vykonať len týmito spôsobmi:

 

(1) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
- zrážkami zo mzdy a iných príjmov
- prikázaním pohľadávky
- predajom hnuteľných vecí
- predajom cenných papierov
- predajom nehnuteľnosti
- predajom podniku
- príkazom na zadržanie vodičského preukazu
(2) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
- vyprataním
- odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
- rozdelením spoločnej veci
- uskutočnením prác a výkonov
16,50 EUR vo forme kolku priloženého k návrhu na vykonanie exekúcie s výnimkou konaní, ktoré sú oslobodené od tohto poplatku ako napríklad výživné, náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci a ďalšie....

Podľa § 41 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,

 

 

(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
 
(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade