Slovak

Súdny exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní. 

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku a len na základe exekučného titulu.

 

Exekučné konanie sa začína na návrh. Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí v súlade s §48 ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 obsahovať:
a)      označenie súdu, ktorému je určený,

b)      označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania

c)      označenie zástupcu oprávneného, a ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného zástupcu oprávnených,

d)     označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora,

e)      označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému; ak ide o právne nástupníctvo, opis skutočností, z ktorých právne nástupníctvo vyplýva,

f)       opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ak má byť exekúcia vedená na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou; to platí aj v prípade, ak sa preukazuje oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie nepretržitým radom indosamentov,

g)      označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky, kapitalizované príslušenstvo pohľadávky, zmluvnú pokutu, trovy exekúcie oprávneného,

h)      označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie,

i)        uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o oprávneného, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,

j)        vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ukladá povinnému, sa viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti, a označenie dôkazov,

k)      vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak povinnosť nebola splnená čiastočne, vyhlásenie, v akej časti ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie,

l)        dátum podania.

 

Podanie návrhu v zmysle Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch podlieha poplatkovej povinnosti 16,50 EUR.

 

www.sudny-exekutor.eu


Podľa § 63 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, exekúciu možno vykonať len týmito spôsobmi:

 

(1) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
- zrážkami zo mzdy a iných príjmov
- prikázaním pohľadávky
- predajom hnuteľných vecí
- predajom cenných papierov
- predajom nehnuteľnosti
- predajom podniku
- príkazom na zadržanie vodičského preukazu
(2) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
- vyprataním
- odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
- rozdelením spoločnej veci
- uskutočnením prác a výkonov
16,50 EUR vo forme kolku priloženého k návrhu na vykonanie exekúcie s výnimkou konaní, ktoré sú oslobodené od tohto poplatku ako napríklad výživné, náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci a ďalšie....

Podľa § 41 Zákona č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,

 

 

(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
 
(2) Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade